Cấu trúc bài thi Cambridge Flyers

Cambridge Flyers là bài thi thứ ba trong hệ thống các bài thi Cambridge YLE đánh giá năng lực tiếng Anh trẻ em. Bài thi yêu cầu mỗi thí sinh trải qua khoảng 70 phút để hoàn thành 3 phần: 25 phút cho bài thi Listening (5 phần) 40 phút cho bài thi Reading & Writing (7 phần) 7-9 phút cho bài thi Speaking (4 phần nhỏ) Bài thi Listening (25.