Cấu trúc bài thi Cambridge Movers

Cambridge Movers hay A1 Movers là bài thi thứ hai trong hệ thống các bài thi Cambridge YLE đánh giá năng lực tiếng Anh trẻ em. Bài thi yêu cầu mỗi thí sinh trải qua 60 phút để hoàn thành 3 phần: 25 phút cho bài thi Listening (5 phần, 25 câu hỏi) 30 phút cho bài thi Reading & Writing (6 phần, 35 câu hỏi) 5-7 phút cho bài.