PHONICS – STEP 1(Beginning Sounds/Alphabet) – Review 1(Aa ~ Hh)

PHONICS – STEP 1(Beginning Sounds/Alphabet) – Review 1(Aa ~ Hh)

Tiếng Anh Phonics là tên của một phương pháp dạy phát âm và đánh vần tiếng Anh. Người học có thể đánh vần từng đơn âm rồi sau đó ghép các đơn âm lại để có thể đánh vần cả một từ tương tự như tiếng Việt. Hôm nay Popodoo La Phù sẽ giới thiệu với các bạn 1 series phương pháp học Phonics.

PHONICS – STEP 1(Beginning Sounds/Alphabet) – Lesson 6(Mm, Nn)

PHONICS – STEP 1(Beginning Sounds/Alphabet) – Lesson 6(Mm, Nn)

Tiếng Anh Phonics là tên của một phương pháp dạy phát âm và đánh vần tiếng Anh. Người học có thể đánh vần từng đơn âm rồi sau đó ghép các đơn âm lại để có thể đánh vần cả một từ tương tự như tiếng Việt. Hôm nay Popodoo La Phù sẽ giới thiệu với các bạn 1 series phương pháp học Phonics.

PHONICS – STEP 1(Beginning Sounds/Alphabet) – Lesson 5(Kk, Ll)

PHONICS – STEP 1(Beginning Sounds/Alphabet) – Lesson 5(Kk, Ll)

Tiếng Anh Phonics là tên của một phương pháp dạy phát âm và đánh vần tiếng Anh. Người học có thể đánh vần từng đơn âm rồi sau đó ghép các đơn âm lại để có thể đánh vần cả một từ tương tự như tiếng Việt. Hôm nay Popodoo La Phù sẽ giới thiệu với các bạn 1 series phương pháp học Phonics.

PHONICS – STEP 1(Beginning Sounds/Alphabet) – Lesson 4(Gg, Hh)

PHONICS – STEP 1(Beginning Sounds/Alphabet) – Lesson 4(Gg, Hh)

Tiếng Anh Phonics là tên của một phương pháp dạy phát âm và đánh vần tiếng Anh. Người học có thể đánh vần từng đơn âm rồi sau đó ghép các đơn âm lại để có thể đánh vần cả một từ tương tự như tiếng Việt. Hôm nay Popodoo La Phù sẽ giới thiệu với các bạn 1 series phương pháp học Phonics.

PHONICS – STEP 1(Beginning Sounds/Alphabet) – Lesson 3(Ee, Ff)

PHONICS – STEP 1(Beginning Sounds/Alphabet) – Lesson 3(Ee, Ff)

Tiếng Anh Phonics là tên của một phương pháp dạy phát âm và đánh vần tiếng Anh. Người học có thể đánh vần từng đơn âm rồi sau đó ghép các đơn âm lại để có thể đánh vần cả một từ tương tự như tiếng Việt. Hôm nay Popodoo La Phù sẽ giới thiệu với các bạn bài đầu tiên trong series phương pháp học Phonics.

PHONICS – STEP 1(Beginning Sounds/Alphabet) – Lesson 2(Cc, Dd)

PHONICS – STEP 1(Beginning Sounds/Alphabet) – Lesson 2(Cc, Dd)

Tiếng Anh Phonics là tên của một phương pháp dạy phát âm và đánh vần tiếng Anh. Người học có thể đánh vần từng đơn âm rồi sau đó ghép các đơn âm lại để có thể đánh vần cả một từ tương tự như tiếng Việt. Hôm nay Popodoo La Phù sẽ giới thiệu với các bạn bài đầu tiên trong series phương pháp học Phonics.

PHONICS – STEP 1(Beginning Sounds/Alphabet) – Lesson 1(Aa, Bb)

PHONICS – STEP 1(Beginning Sounds/Alphabet) – Lesson 1(Aa, Bb)

Tiếng Anh Phonics là tên của một phương pháp dạy phát âm và đánh vần tiếng Anh. Người học có thể đánh vần từng đơn âm rồi sau đó ghép các đơn âm lại để có thể đánh vần cả một từ tương tự như tiếng Việt. Hôm nay Popodoo La Phù sẽ giới thiệu với các bạn bài đầu tiên trong series phương pháp học Phonics.